Vedtægter for Andelsselskabet Vile Forsamlingshus

Navn og hjemsted
§ 1 Selskabets navn er “Andelsselskabet Vile Forsamlingshus”, og dets hjemsted er Vile Sogn.

Formål
§ 2 Selskabets formål er at drive Vile Forsamlingshus til brug ved kulturelle, almennyttige
folkeoplysende samt selskabelige arrangementer for derigennem at fastholde og styrke sognet som et godt sted at bo.

Andelshavere
§ 3 Alle personer, der har bopæl i sognet, kan optages som andelshavere.

§ 4 Såfremt en andelshaver fraflytter sognet, ophører medlemsskabet, medmindre andelshaveren overfor bestyrelsen tilkendegiver, at det ønsker medlemskabet fortsat.

Generalforsamling
§ 5: Indkaldelse sker mindst 14 dage før. Indkaldelsen sker ved tidssvarende elektroniske medier. Samt ved skiltning langs de to indfaldsveje til Vile.

§ 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse af beretning
3. Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag l
5. Godkendelse af budget.
6. Valg af bestyrelse. Se § 13 om bestyrelsens sammensætning.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 7 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle andelshavere, der – hvis et sådant er besluttet – har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsarnlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (hândsoprækning eller skriftlig afstemning, hvis blot et medlem begærer dette).

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis 2/ 3 af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 10 andelshavere forlanger det skriftligt med begrundet anmodning overfor formanden. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden fire uger fra anmodningen er modtaget.

§ 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en frist på mindst 2 uger og skal indeholde dagsorden og skal i øvrigt ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen
§ 12 Selskabet ledes af bestyrelsen.

§ 13 Bestyrelsen består 6 andelshavere. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valget gælder for 2 år, således, at der hvert år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 14 Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 15 Bestyrelsen leder selskabet i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§ 16 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling og vælger her formand og kasserer.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 18 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt.

§ 19 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden eller hvis 3
bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§ 20 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.

§ 21 Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 22 Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol.

Selskabets drift

§ 23 Bestyrelsen varetager forsamlingshusets daglige ledelse og drift, herunder udlejning,
prisfastsættelse og udarbejdelse af budget og regnskab for forsamlingshuset.

§ 24 Beslutning om køb, belåning eller afhændelse af fast ejendom træffes af generalforsamling. Optagelse af lån i øvrigt ud over kr. 15.000,00 kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse.

Tegningsregler og hæftelse
§ 25 Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et
bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles prokura (gives fuldmagt). Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 26 Den til selskabets drift nødvendige kapital søges tilvejebragt først og fremmest ved
indtægterne ved udleje af lokaler samt ved offentlige tilskud, men desuden også ved
arrangementer, tilskud fra andre institutioner, private tilskud, samt belåning af fast ejendom. Selskabets midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut i foreningens navn.

§ 27 For selskabets forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede
andelshavere ikke hæfter personligt.

Regnskab og revision
§ 28 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 29 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 30 Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status.

§ 31 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Kontingent
§ 32 Generalforsamlingen kan vedtage, at andelshaverene betaler kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer
§ 33 Beslutning om ændring af disse vedtægter kræver 2/3 flertal af alle andelshavere på en generalforsamlingen indkaldt med vedtægtsændring eller opløsning på dagsorden. Såfremt der på en generalforsamling ikke opnås den nødvendige majoritet, indkaldes inden 8 dage til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring eller opløsning kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 34 Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. ved opslag.

Opløsning
§ 35 Opløsning af selskabet kan kun finde sted som under § 34. I tilfælde af opløsning anvende foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Vile sogn efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

§ 36 Protokol og andet, der har historisk værdi, afleveres til Lokalhistorisk Arkiv for Sallingsund
kommune.

Datering
§ 37 Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 21 marts 2012

Sune Krogh Hansen
Formand